Vážená pani, vážený pán,

v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC), Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so zdravotným postihnutím o vybavenie lesného prírodného prostredia interaktívnymi objektami lesnej pedagogiky a o zážitkové programy lesnej pedagogiky.

Lesná pedagogika je zážitkové učenie „o lese v lese“ a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky, ktoré zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia, sú určené všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži a taktiež osobám so zdravotným postihnutím. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale aj oslovuje emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Viac informácií nájdete na www.lesnapedagogika.sk.

Vybrané interaktívne objekty lesnej pedagogiky

Dotazník je určený osobám, ktoré majú nejaký typ zdravotného postihnutia, ktoré im spôsobuje určité obmedzenia vo vzťahu k pobytu v lesnom prírodnom prostredí.

Pri väčšine otázok v dotazníku odpovedzte označením vybranej možnosti krížikom. Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otázkach vyžadujúcich zoradenie odpovedí podľa priority, jednoducho vpisujte do štvorčekov čísla 1-5.

Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás prosíme o vašu pomoc. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú slúžiť ako východisková báza pre ďalší rozvoj programov lesnej pedagogiky v Košickom a Prešovskom kraji.

1. Informácie o respondentovi:
Veková kategória:

18-24

25-39

40-54

55+

Dosiahnuté vzdelanie:

Základné

Stredné

Vysokoškolské

Pohlavie:

Žena

Muž


2. Bývate v obci alebo meste?

Obec

Mesto


3. Uveďte prosím druh Vášho zdravotného postihnutia:

Telesné postihnutie

Zrakové postihnutie

Sluchové postihnutie

Rečové postihnutie

Hluchoslepota

Mentálne alebo duševné postihnutie


4. Na pobyt v lesnom prírodnom prostredí uprednostňujem:

Mestské a obecné zelené zóny napr. záhrady, mestské verejné parky...

Prímestské rekreačné zóny, kúpeľné lesy, lesoparky...

Turisticky dostupné lesné prírodné prostredie

Vysokohorské prostredie

Lesné prírodné prostredie nenavštevujem


5. Čo považujete za najväčšie prekážky, ktoré Vám bránia v pobyte v lesnom prírodnom prostredí?

Moje zdravotné postihnutie

Potreba osobného asistenta

Potreba špeciálneho zdravotníckeho vybavenia (zdravotné pomôcky, invalidný vozík,...)

Nedostatočná informovanosť o existencii vhodných zariadení v lesnom prírodnom prostredí, vyhovujúcich osobám so zdravotným postihnutím

Vzdialenosť a dostupnosť lesného prírodného prostredia

Náročnosť terénu a chýbajúce prvky bezbariérovosti

Nedostatočná vybavenosť lesného prírodného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím (parkovacie miesta informačné tabule a smerovníky, sociálne zariadenia, spevnené povrchy, bezbariérové altánky, lavičky, a pod.)

Neupravené neestetické lesné prírodné prostredie

Iné (uveďte)


6. Stretli ste sa už v minulosti s pojmom lesná pedagogika?

ÁNO

NIE


7. O aké typy sprevádzaných aktivít lesnej pedagogiky by ste mali záujem?
(vyberte najviac 5 možností)

Pobyt v lese

Pešia turistika alebo cykloturistika

Návšteva objektu ochrany prírody (napr. prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národný park

Návšteva lesného náučného chodníka, významného lesníckeho miesta a pod.

Zážitkové programy lesnej pedagogiky

Ukážky tradičných lesníckych činností

Pozorovanie fauny a flóry v lesnom prírodnom prostredí

Súťaže (vedomostné, výtvarné, literárne, fotografické, športové) s lesníckym zameraním

Iné (uveďte aké)


8. Akú formu organizovania aktivít lesnej pedagogiky by ste uprednostnili?

Individuálny program

Skupinový program LP pripravený pre osoby so zdravotným postihnutím

Skupinový program LP pre všetkých záujemcov bez ohľadu na zdravotné postihnutie

Nezáleží mi na tom


9. Stretli ste sa už niekedy s interaktívnym objektom lesnej pedagogiky zriadeným priamo v lesnom prírodnom prostredí?

NIE

NIE, ale rád by som takéto objekty navštívil/a

ÁNO

...ak ste odpovedali ÁNO, čo vás najviac zaujalo? (vyberte najviac 5 možností)

Lesný xylofón a dendrofón

Fotostena s motívom zvierat, Drevené makety zvierat

Drevené závažia (kocky o rozmere 10x10x10x cm z rôznych druhov drevín), Drevené otáčacie pexesá

Konštrukcia „líščej nory“

Vtáčie búdky a kŕmidlá pre rôzne vtáky, Vtáčie hodiny

Detský posed, Drevená chalúpka

Lesná brána

Drevené kreslo pre „Pána lesov“

Pocitový chodník

Bylinková špirála

Iné (uveďte aké)


10. Uvítali by ste vo Vašom okolí väčšiu ponuku takýchto interaktívnych objektov lesnej pedagogiky zriadených priamo v lesnom prírodnom prostredí?

ÁNO

NIE

NEVIEM


11. Mali by ste záujem o platený zážitkový program lesnej pedagogiky, ktorý by pre Vás zabezpečil kvalifikovaný lesný pedagóg?

ÁNO

NIE

NEVIEM