Vážená pani, vážený pán,

v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC), Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť záujem návštevníkov lesa, priateľov prírody, turistov a turistických združení v Košickom a Prešovskom kraji o doplnenie vybavenia turistických trás o interaktívne objekty lesnej pedagogiky.
Lesná pedagogika je zážitkové učenie „o lese v lese“ a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky, ktoré zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia, sú určené všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale aj oslovuje emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Viac informácií nájdete na www.lesnapedagogika.sk.

Vybrané interaktívne objekty lesnej pedagogiky

Pri väčšine otázok v dotazníku odpovedzte označením vybranej možnosti krížikom. Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otázkach vyžadujúcich zoradenie odpovedí podľa priority, jednoducho vpisujte do štvorčekov čísla 1-5, prípadne “x” – bez výberu.
Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás prosíme o vašu pomoc. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú slúžiť ako východisková báza pre ďalšie doplnenie vybavenia turistických chodníkov a rozvoj lesnej pedagogiky v Košickom a Prešovskom kraji.

1. Informácie o respondentovi:
Veková kategória:

18 - 24

25 - 39

40 - 54

50+

Dosiahnuté vzdelanie:

Základné

Stredné

Vysokoškolské

Pohlavie:

Žena

Muž


2. Bývate v obci alebo meste?

Obec

Mesto


3. Ste členom turistického združenia, oddielu alebo klubu?

ÁNO

NIE


4. Ako často chodíte do lesa?

často (1 krát do týždňa)

príležitostne (1 krát do mesiaca)

iba občas (niekoľkokrát do roka)

do lesa nechodím vôbec


5. Aký typ turistiky uprednostňujete?
(môžete označiť aj viac odpovedí)

Pešia turistika

Cykloturistika

Lyžiarska turistika

Vysokohorská turistika

Vodná turistika

Jazdecká turistika

Výkonnostná turistika


6. Akej forme turistiky dávate prednosť?
(môžete označiť aj viac odpovedí)

Individuálna turistika (1-2 osoby)

Turistika s priateľmi alebo rodinná turistika v menšej skupine (do 10 osôb)

Organizovaná väčšia skupina turistov (nad 10 osôb)


7. Aká turistická infraštruktúra Vám najviac chýba na turistických trasách?

(zo zoznamu vyberte 5 aktivít a zoraďte ich podľa vašej priority tak, aby sa priority neopakovali: 1 – najvyššia priorita, 5 – najnižšia priorita, "x" - žiadny výber)


Informačné tabule, smerovníky

Mapy

Odpočívadlá, altánky

Verejné ohniská

Odpadkové koše

Útulne

Rozhľadne

Interaktívne objekty pre detských návštevníkov

Iné (uveďte)


8. Stretli ste sa už v minulosti s pojmom lesná pedagogika?

ÁNO

NIE


9. Stretli ste sa už niekedy s interaktívnym objektom lesnej pedagogiky zriadeným priamo v lesnom prírodnom prostredí?

NIE

NIE, ale rád by som takéto objekty navštívil/a

ÁNO

...ak ste odpovedali ÁNO, čo vás najviac zaujalo? (vyberte najviac 5 možností)

Lesný xylofón a dendrofón

Fotostena s motívom zvierat, Drevené makety zvierat

Drevené závažia (kocky o rozmere 10x10x10x cm z rôznych druhov drevín), Drevené otáčacie pexesá

Konštrukcia „líščej nory“

Vtáčie búdky a kŕmidlá pre rôzne vtáky, Vtáčie hodiny

Detský posed, Drevená chalúpka

Lesná brána

Drevené kreslo pre „Pána lesov“

Pocitový chodník

Bylinková špirála

Iné (uveďte aké)


10. Uvítali by ste vo Vašom okolí väčšiu ponuku takýchto interaktívnych objektov lesnej pedagogiky zriadených priamo v lesnom prírodnom prostredí?

ÁNO

NIE

NEVIEM


11. Mali by ste záujem o platený zážitkový program lesnej pedagogiky, ktorý by pre Vás zabezpečil kvalifikovaný lesný pedagóg?

ÁNO

NIE

NEVIEM