Vážená pani, vážený pán,

v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC), Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť záujem škôl a školských zariadení v Košickom a Prešovskom kraji o programy lesnej pedagogiky.
Lesná pedagogika je zážitkové učenie „o lese v lese“ a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky, ktoré zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia, sú určené všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale aj oslovuje emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Viac informácií nájdete na www.lesnapedagogika.sk.

Vybrané interaktívne objekty lesnej pedagogiky

Dotazník je určený zástupcom vedenia škôl a školských zariadení, ako aj učiteľom prírodovedných predmetov, koordinátorom environmentálnej výchovy, vedúcim turistických, prírodovedných záujmových krúžkov apod.
Pri väčšine otázok v dotazníku odpovedzte označením vybranej možnosti. Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otázkach vyžadujúcich zoradenie odpovedí podľa priority, jednoducho zvoľte čísla 1-5, prípadne “x” – bez výberu.
Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás prosíme o vašu pomoc. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú slúžiť ako východisková báza pre ďalší rozvoj programov lesnej pedagogiky v Košickom a Prešovskom kraji.

1. Informácie o respondentovi:
Veková kategória:

18 - 24

25 - 39

40 - 54

50+

Dosiahnuté vzdelanie:

Stredné

Vysokoškolské

Pohlavie:

Žena

Muž


2. Akú organizáciu zastupujete?

Materská škola

Základná škola

Stredná škola

Špeciálna základná škola

Centrum voľného času

Škola v prírode

Iné (uveďte aké)


3. Sídlo Vašej organizácie je v obci alebo meste?

Obec

Mesto


4. Nachádza sa v blízkosti sídla Vašej organizácie les, lesopark, alebo iné prírodné prostredie?
(nemyslí sa tým areál školy, mestský park a pod.)

Áno, je v dosahu cca 30 minút pešej chôdze.

Áno, ale je potrebné použiť mestskú hromadnú dopravu.

Nie, je nutné použiť verejnú dopravu, alebo dopravu na objednávku.


5. Organizujete pre Vašich žiakov a študentov aktivity v lesnom prírodnom prostredí?

ÁNO pravidelne viackrát za rok

ÁNO, ale len občasne, maximálne raz do roka

NIE

Ak ste odpovedali NIE, pokúste sa uviesť hlavné dôvody prečo:


6. Aké typy aktivít pre Vašich žiakov a študentov uprednostňujete?

(Aktivity zoraďte podľa vašej priority tak, aby sa priority neopakovali: 1 – najvyššia priorita, 5 – najnižšia priorita)


Návšteva kultúrneho podujatia(divadlo, kino, múzeum, výstava)

Návšteva nákupného centra

Exkurzia do výrobného podniku

Športové aktivity, alebo návšteva športového podujatia

Pobyt v lesnom prírodnom prostredí


7. Stretli ste sa už v minulosti s pojmom lesná pedagogika?

ÁNO

NIE


8. O aké typy aktivít v lesnom prírodnom prostredí by ste mali záujem?

(zo zoznamu vyberte 5 aktivít a zoraďte ich podľa vašej priority tak, aby sa priority neopakovali: 1 – najvyššia priorita, 5 – najnižšia priorita, "x" - žiadny výber)


Pešia turistika alebo cykloturistika bez sprevádzania

Sprevádzaná návšteva objektu ochrany prírody (napr. prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národný park...)

Návšteva náučného chodníka s profesionálnym sprievodcom, alebo lesným pedagógom

Zážitkové programy lesnej pedagogiky s lesným pedagógom

Ukážky tradičných lesníckych činností

Sprevádzané pozorovanie fauny a flóry v prírodnom prostredí

Škola v prírode s lesníckou tematikou

Súťaže (vedomostné, výtvarné, literárne, fotografické, športové) s lesníckym zameraním


9. Akej forme lesnej pedagogiky by ste dali prednosť?
(môžete označiť aj viac odpovedí)

Pobyt v lesnom prírodnom prostredí s lesným pedagógom (lesná vychádzka)

Zážitkové programy realizované v lesnej učebni zriadenej v lesnom prostredí

Návšteva lesníka v školskom zariadení (napr. beseda s lesníkom...)

Multimediálne vzdelávacie programy o lese

Podujatia pre verejnosť organizované lesníkmi (Lesnícke dni, Hubertove slávnosti, Lesy deťom...)


10. Stretli ste sa už niekedy s interaktívnym objektom lesnej pedagogiky zriadeným priamo v lesnom prírodnom prostredí?

ÁNO

NIE

...ak ste odpovedali ÁNO, čo vás najviac zaujalo? (vyberte najviac 5 možností)

Lesný xylofón a dendrofón

Fotostena s motívom zvierat, Drevené makety zvierat

Drevené závažia (kocky o rozmere 10x10x10x cm z rôznych druhov drevín), Drevené otáčacie pexesá

Konštrukcia „líščej nory“

Vtáčie búdky a kŕmidlá pre rôzne vtáky, Vtáčie hodiny

Detský posed, Drevená chalúpka

Lesná brána

Drevené kreslo pre „Pána lesov“

Pocitový chodník

Bylinková špirála

Iné (uveďte aké)


11. Uvítali by ste vo Vašom okolí väčšiu ponuku takýchto interaktívnych objektov lesnej pedagogiky zriadených priamo v lesnom prírodnom prostredí?

ÁNO

NIE

NEVIEM


12. Ako dlho by podľa Vás mal trvať program pre Vašich žiakov a študentov, realizovaný v lesnom prírodnom prostredí?

(uvedené možnosti zoraďte podľa vašej priority tak, aby sa priority neopakovali: 1 – najvyššia priorita, 5 – najnižšia priorita)


do 2 hodín

2-4 hodinový program

1 dňový program s návratom domov

2 dňový program s prenocovaním

Viacdňový program s prenocovaním


13. Myslíte si, že Vaši žiaci a študenti by boli ochotní zaplatiť za zážitkové programy lesnej pedagogiky s lesným pedagógom?

ÁNO

NIE

NEVIEM