8       Potenciál slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu, jeho prírodné bohatstvá, vysoká lesnatosť, zachovalá biodiverzita lesných ekosystémov vytvárajú veľa príležitostí pre využívanie krajiny pre vzdelávanie a rekreáciu. Rozloha lesov v Zakarpatskom regióne Ukrajiny je 724 000 ha, čo predstavuje 56,6% výmery kraja, v Prešovskom samosprávnom kraji je rozloha lesov 440 800 ha, čo je 49,2% územia a v Košickom samosprávnom kraji to je 266 922 ha, čo predstavuje 39,6% rozlohy územia. Tieto hodnoty z prihraničného územia nás radia medzi najlesnatejšie krajiny v Európe. Tieto možnosti sú však nedostatočne využívané pre rozvoj prihraničných regiónov, pričom v iných európskych krajinách podobné vidiecke regióny výrazne profitujú práve z turizmu v prírodnom prostredí. V záujmovom území, najmä v lesoch a lesoparkoch, je nedostatočná turistická infraštruktúra a absentujú zážitkové programy umožňujúce využívanie špecifických daností regiónu, podporu zdravého životného štýlu obyvateľstva, aktívny pobyt v prírode, voľnočasové aktivity zamerané na poznávanie regiónu miestnou komunitou. Hlavne mladá generácia trávi väčšinu času v interiéri, stráca kontakt s prírodou, čo sa odzrkadľuje v náraste rôznych fyzických i psychických ochorení. Výrazne sa zhoršuje aj prírodovedná gramotnosť žiakov v obidvoch krajinách, čo dokazujú aj výsledky medzinárodných meraní PISA. Zvlášť osoby so zdravotným postihnutím nemajú často z dôvodu neprístupnosti a chýbajúcich špeciálnych programov prakticky žiadnu možnosť dostať sa do prírodného prostredia.

Projekt sa zameriava na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Partneri a ďalšie zapojené subjekty vytvoria spoločný slovensko-ukrajinský klaster, ktorého cieľom bude vzájomné partnerstvo, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora trvalo udržateľného rozvoja, turizmu a interpretácie prírodných hodnôt. Klaster umožní intenzívnejšiu výmenu informácií, poradenstvo, zlepšenie potenciálu jednotlivých členov, spoločnú propagáciu a presadzovanie spoločných postupov pri rozvoji regiónu. Bude sa jednať o dobrovoľnú partnerskú sieť bez právnej subjektivity.

31Dôraz bude kladený na zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva poskytovať verejnoprospešné služby pre návštevníkov lesa, turistov, žiakov a študentov vrátane osôb so zdravotným postihnutím, čím sa zároveň zvýši aj diverzifikácia činnosti vo vidieckom priestore a prispeje sa k sociálnemu a ekonomickému rozvoju územia. Projekt sa bude zameriavať na zamestnancov lesníckej praxe, vlastníkov a užívateľov lesa, ekológov, študentov lesníctva a prírodných vied, milovníkov prírody a ďalších záujmových skupín.
Zámer plne korešponduje s politickými dokumentmi oboch krajín vo vzťahu k lesom, konkrétne so Štátnym programom “Lesy Ukrajiny na obdobie 2010-2015” a “Národným lesníckym programom Slovenskej republiky”.
Vytvorené partnerstvo rôznych inštitúcií zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska zabezpečí nielen prenos osvedčených postupov a stratégií pre rozvoj ekoturizmu a lesnej pedagogiky, jej infraštruktúry v záujmovom území, ale aj tvorbu nových vzdelávacích programov, iniciatív a rozšírenie aktivít pre rôzne cieľové skupiny (modelové zážitkové akcie pre deti, študentov, osoby so zdravotným postihnutím, anglické lesné tábory, lesnícke dni a iné). Nórsky lesnícky poradenský inštitút pôsobiaci v obore od roku 1958 prispeje do projektu svojimi skúsenosťami v oblasti poradenstva lesníckym spoločnostiam, s dôrazom na zlepšovanie podmienok pre ekoturizmus a vzdelávanie. Nórsky lesnícky poradenský inštitút a Národné lesnícke centrum sú spoločne členmi Európskej siete lesnej pedagogiky, čo umožňuje v rámci projektu šíriť myšlienky smerom na Ukrajinu.
V rámci projektu budú identifikované potreby cieľových skupín, na základe ktorých bude vytvorený vzdelávací program zameraný na ekoturizmus a lesnú pedagogiku. Ten bude otestovaný počas realizácie tréningu trénerov pre 40 účastníkov zo Slovenska a Ukrajiny a následne akreditovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci systému celoživotného vzdelávania. Tu budú využité skúseností nórskeho partnera, ktorý poskytne informácie a pomôže pri projektovaní vzdelávacieho programu pre dospelých. 80 účastníkov študijných ciest bude mať možnosť poznávať miesta s najlepší príkladmi práce na Slovensku, v Nórsku a Ukrajine, ktoré posilnia ich praktické zručnosti, poskytnú im inšpiráciu pre širšie poskytovanie verejnoprospešných služieb verejnosti s dôrazom na európske normy a štandardy trvalo udržateľného lesného hospodárenia (certifikácia lesov). Vyškolení tréneri lesníci, študenti lesníctva, ochrancovia prírody budú hlavnými nositeľmi myšlienok využívania lesov ako zdravého a podnetného prostredia pre vzdelávanie, miesto rekreácie, turizmu a zdravého životného štýlu obyvateľstva, aj osôb so zdravotným postihnutím.

Vybuduje sa turistická infraštruktúra s demonštračnými vzdelávacími objektmi pre ekoturizmus a lesnú pedagogiku (zážitkové náučné chodníky, oddychové zariadenia, pozorovacie zariadenia, vzdelávacie objekty, bezbariérové prvky) v partnerstve s Mestskými lesmi Košice a.s. (viď Mapa 1), Propopulo Poprad, s.r.o. (viď Mapa 2) a vytvorený prírodný areál v meste Užhorod a Zacharovanyi kraj v regióne Irshava (viď Mapa 3). Dobrovoľníci obnovia značenie turistických trás tak, aby sa zlepšila ich kvalita. Vybrané turistické zariadenia v lesoch budú vytvorené v súlade s technickými podmienkami debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, čo bude v podstate na Slovensku unikátny objekt svojho druhu. Vybrané lokality budú môcť navštíviť aj nevidiace osoby, pretože tabule budú využívať aj Braillové písmo a špeciálne vodiace pásy.

24Spoločné Slovensko-Ukrajinsko-Nórske vzdelávacie aktivity ekoturistiky, lesnej pedagogiky pre 120 detí, lesný tábor po anglicky pre 40 detí, lesnícke dni a medzinárodná konferencia budú zamerané na výmenu skúseností a poznatkov, formálnu a neformálnu komunikáciu, zlepšenie porozumenia a jazykových zručností, poznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva na dotknutom území, podporia spoluprácu aktérov pri zvyšovaní povedomia o význame, hodnotách a produktoch lesov v celom regióne. Podujatia budú prístupné pre všetkých, bez rozdielu – pre osoby znevýhodnené, postihnuté, bez rozdielu pohlavia, náboženstva a národnosti účastníkov.
Miestne komunity a samosprávne kraje budú tiež profitovať z rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky na dotknutom území, zlepšovaním podmienok pre možnosti voľnočasových aktivít v prírode pre obyvateľov miest, a tiež zlepšením celkovej atraktívnosti regiónu a zlepšením podmienok pre spoluprácu a partnerstva miestnych ľudí.

Spoločné aktivity partnerstva v rámci projektu prispejú ku kvalitatívnemu a kvantitatívnemu zlepšeniu ekonomickej a kultúrnej spolupráce prihraničných regiónov a zlepší sa vzájomné porozumenie a sociálna interakcia ľudí žijúcich v pohraničí. Pridanou hodnotou je vyššia efektivita pri príprave metodík a programov pre ekoturistiku (spoločná príprava), spoločný prenos skúseností z Nórska.
Ďalším významným prínosom je sprístupnenie lesov aj pre ľudí so špeciálnymi potrebami v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. Spolupráca organizácií pôsobiacich v oblasti lesného hospodárstva, ochrany prírody, vzdelávania a cestovného ruchu zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska predpokladá tiež dlhodobé osobné a obchodné kontakty a partnerstvá.