Názov Projektu: Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC)
Číslo Projektu: CBC01013
Prijímateľ: Národné lesnícke centrum

Názov Programovej oblasti: Cezhraničná spolupráca
Cieľ Projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Deň začatia realizácie Projektu: 8.7. 2015
Termín ukončenia Projektu: 30.4. 2017

Prečítať si viac o projekte

  norwaygrants.sk
Projektový grant: 749 804 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 132 319 €

Celkové oprávnené výdavky: 882 123 €
Miera grantu: 85,00%

Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku Nórskeho finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%

Odkaz na Centrálny register zmlúv:
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného a štátneho rozpočtu SR

norwaygrants.sk

Dotazníky

Dotazníky sú určené pre cieľové skupiny z Košického a Prešovského kraja.
  • icon_school_2
  • icon_turist_2
  • icon_hendicap_2

Časový progres projektu

  • 100%
    Projekt je ukončený

Aktuálny stav indikátorov projektu

Vybrané indikátory výstupov a výsledkov projektu
120
Tréning trénerov

Počet osôb so zvýšenými schopnosťami absolvujúci pilotný tréning trénerov a študijné cesty
8
Bezbariérové objekty

Počet novovybudovaných bezbariérových vzdelávacích objektov pre hendikepované osoby v lese
15
Demonštračné objekty

Počet novovybudovaných zážitkových a oddychových demonštračných objektov pre bežných návštevníkov
13
Cezhraničné podujatia

Počet úspešných spoločných cezhraničných akcií a podujatí partnerov
0
Dĺžka vybudových a obnovených turistických trás (km)
0
Počet osôb so zlepšeným environmentálnym povedomím zistený na základe vedomostného dotazníka
0
Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi
0
Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce
  • Supported by a grant from Norway Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

  • Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky